دکورد » قرنیز 10 سانت

نمایش 1–12 از 21 نتیجه

قرنیز10 سانت کد S-07

299,000 تومان
 • تمام پی وی سی(مواد سفید)
 • ضد آب
 • انعطاف پذیر
 • طول هر شاخه: 300 سانتی متر
 • ارتفاع: 10 سانتی متر
 • ضخامت: 10 میلیمتر
 • طول پافیلی (جلو آمدگی): 2.5 سانتی متر
 • وزن هر شاخه: 2 کیلوگرم
 • تعداد در هر کارتن: 12 شاخه

قرنیز10 سانت کد S-169

299,000 تومان
 • تمام پی وی سی(مواد سفید)
 • ضد آب
 • انعطاف پذیر
 • طول هر شاخه: 300 سانتی متر
 • ارتفاع: 10 سانتی متر
 • ضخامت: 10 میلیمتر
 • طول پافیلی (جلو آمدگی): 2.5 سانتی متر
 • وزن هر شاخه: 2 کیلوگرم
 • تعداد در هر کارتن: 12 شاخه

قرنیز10 سانت کد S-18

299,000 تومان
 • تمام پی وی سی(مواد سفید)
 • ضد آب
 • انعطاف پذیر
 • طول هر شاخه: 300 سانتی متر
 • ارتفاع: 10 سانتی متر
 • ضخامت: 10 میلیمتر
 • طول پافیلی (جلو آمدگی): 2.5 سانتی متر
 • وزن هر شاخه: 2 کیلوگرم
 • تعداد در هر کارتن: 12 شاخه

قرنیز10 سانت کد S-19

299,000 تومان
 • تمام پی وی سی(مواد سفید)
 • ضد آب
 • انعطاف پذیر
 • طول هر شاخه: 300 سانتی متر
 • ارتفاع: 10 سانتی متر
 • ضخامت: 10 میلیمتر
 • طول پافیلی (جلو آمدگی): 2.5 سانتی متر
 • وزن هر شاخه: 2 کیلوگرم
 • تعداد در هر کارتن: 12 شاخه

قرنیز10 سانت کد S-228

299,000 تومان
 • تمام پی وی سی(مواد سفید)
 • ضد آب
 • انعطاف پذیر
 • طول هر شاخه: 300 سانتی متر
 • ارتفاع: 10 سانتی متر
 • ضخامت: 10 میلیمتر
 • طول پافیلی (جلو آمدگی): 2.5 سانتی متر
 • وزن هر شاخه: 2 کیلوگرم
 • تعداد در هر کارتن: 12 شاخه

قرنیز10 سانت کد S-236

299,000 تومان
 • تمام پی وی سی(مواد سفید)
 • ضد آب
 • انعطاف پذیر
 • طول هر شاخه: 300 سانتی متر
 • ارتفاع: 10 سانتی متر
 • ضخامت: 10 میلیمتر
 • طول پافیلی (جلو آمدگی): 2.5 سانتی متر
 • وزن هر شاخه: 2 کیلوگرم
 • تعداد در هر کارتن: 12 شاخه

قرنیز10 سانت کد S-329

299,000 تومان
 • تمام پی وی سی(مواد سفید)
 • ضد آب
 • انعطاف پذیر
 • طول هر شاخه: 300 سانتی متر
 • ارتفاع: 10 سانتی متر
 • ضخامت: 10 میلیمتر
 • طول پافیلی (جلو آمدگی): 2.5 سانتی متر
 • وزن هر شاخه: 2 کیلوگرم
 • تعداد در هر کارتن: 12 شاخه

قرنیز10 سانت کد S-446

299,000 تومان
 • تمام پی وی سی(مواد سفید)
 • ضد آب
 • انعطاف پذیر
 • طول هر شاخه: 300 سانتی متر
 • ارتفاع: 10 سانتی متر
 • ضخامت: 10 میلیمتر
 • طول پافیلی (جلو آمدگی): 2.5 سانتی متر
 • وزن هر شاخه: 2 کیلوگرم
 • تعداد در هر کارتن: 12 شاخه

قرنیز10 سانت کد S-4P

299,000 تومان
 • تمام پی وی سی(مواد سفید)
 • ضد آب
 • انعطاف پذیر
 • طول هر شاخه: 300 سانتی متر
 • ارتفاع: 10 سانتی متر
 • ضخامت: 10 میلیمتر
 • طول پافیلی (جلو آمدگی): 2.5 سانتی متر
 • وزن هر شاخه: 2 کیلوگرم
 • تعداد در هر کارتن: 12 شاخه

قرنیز10 سانت گلدار کد E1-07T

299,000 تومان
 • تمام پی وی سی(مواد سفید)
 • ضد آب
 • انعطاف پذیر
 • طول هر شاخه: 300 سانتی متر
 • ارتفاع: 10 سانتی متر
 • ضخامت: 10 میلیمتر
 • طول پافیلی (جلو آمدگی): 2.5 سانتی متر
 • وزن هر شاخه: 2 کیلوگرم
 • تعداد در هر کارتن: 12 شاخه

قرنیز10 سانت گلدار کد E1-18T

299,000 تومان
 • تمام پی وی سی(مواد سفید)
 • ضد آب
 • انعطاف پذیر
 • طول هر شاخه: 300 سانتی متر
 • ارتفاع: 10 سانتی متر
 • ضخامت: 10 میلیمتر
 • طول پافیلی (جلو آمدگی): 2.5 سانتی متر
 • وزن هر شاخه: 2 کیلوگرم
 • تعداد در هر کارتن: 12 شاخه

قرنیز10 سانت گلدار کد E1-19T

299,000 تومان
 • تمام پی وی سی(مواد سفید)
 • ضد آب
 • انعطاف پذیر
 • طول هر شاخه: 300 سانتی متر
 • ارتفاع: 10 سانتی متر
 • ضخامت: 10 میلیمتر
 • طول پافیلی (جلو آمدگی): 2.5 سانتی متر
 • وزن هر شاخه: 2 کیلوگرم
 • تعداد در هر کارتن: 12 شاخه